פיצול יחידות מגורים ביישובים חקלאיים – חלק ב' שיוך מגרשים

החל משנות התשעים, מועצת מקרקעי ישראל אישרה שורה של החלטות במטרה לאפשר לחברי אגודות חקלאיות לרכוש זכויות בנכסי המגורים שבהם התגוררו (והמאושר למגורים בתכנית תקפה).


החלטה אחרונה מספר 1528 אושרה ביום 19.11.2017, נועדה לעגן את זכויות החברים למגורים בקיבוץ ובמושב השיתופי, באמצעות חוזה חכירה לדורות למשך תקופה של 98 שנים.


קיבוץ (מתחדש) או מושב שיתופי אשר יצטרפו להסדר, יהיו זכאים לכך שבחלקת המגורים לא יחולו ההוראות בדבר השבת קרקע לרשות בעת שינוי יעודה ובכפוף להסדרת השימושים הלא מוסדרים בשטח המשבצת של היישוב.
בכפוף לקיומה של תכנית תקפה, מכלל השטח הבסיסי (375 מ"ר) לכל חוכר ישויך מגרש, ליחידת דיור אחת בלבד, עם זכויות בניה של 120-160 מ"ר (120 מ"ר במקרה בו מספר החברים באגודה יהיה לפחות 150% מתקן הנחלות). במגרש שייעודו התכנוני לבניה רוויה ניתן יהיה לשייך לחוכר חלק יחסי מהמגרש.


ישוב חקלאי שהצטרף להסדר רשאי להפנות משפחת חברים חדשה לשיוך מגרש גם בשטח שהינו מחוץ לחלקת המגורים, תמורת תשלום דמי חכירה מהוונים בשיעור 91%.
דמי חכירה לרשות מקרקעי ישראל – בשיעור של 3.75% מערך הקרקע של חלקת המגורים להיקף הבניה הבסיסי למגורים (375 מ"ר) כשהוא מותאם ליחידות דיור בהיקף בינוי של 120-160 מ"ר. הגדלת זכויות הבנייה מעבר לכך, תחויב בתשלום של 33% מערך הזכויות הנוספות.


העברת זכויות – במועד העברת הזכויות ישולם 29.25% משווי המגרש בהיקף בינוי של 120-160 מ"ר כולל (השלמת דמי החכירה ל 33%). ועוד 33% משווי יתרת זכויות הבניה שטרם נרכשו.


משפחת חברים חדשה – תחתום על חוזה חכירה למגרש עם מלוא זכויות המגורים ליחידת דיור אחת תמורת תשלום בשיעור של 29.25% (השלמה ל 33%) משווי המגרש בהיקף בינוי של 120-160 מ"ר כולל, ועוד 33% משווי יתרת זכויות הבניה ליחידה אחת, שטרם נרכשו.


תנאי לחתימה על בקשה להיתר בניה למשפחת חברים חדשה – תשלום סך של 200,000 ₪ (50,000 ₪ באזורי עדיפות), שישולם כמקדמה על חשבון דמי החכירה המהוונים עבור שיוך מגרש המגורים. החבר החדש ישלים את יתרת התשלום (או יקבל החזר בהתאם לשווי) לצורך שיוך מגרש המגורים תוך 60 יום ממועד אישור העסקה ברשות.

 
הנחות אזור
אזור עדיפות א'  13.71%
אזור עדיפות ב'  20.14%
קו העימות         3.75%


השכרת יחידת דיור קיימת שלא בדרך שיוך מגרשים – תתאפשר בישוב חקלאי אשר הצטרף להסדר, תמורת תשלום דמי שימוש בשיעור של 5% לשנה (תוך מתן הנחות אזור או תשלום סמלי לבעלי מוגבלויות).

ד"ר בועז ברזילי הנו שמאי מקרקעין בעל משרד פעיל, גיאוגרף מומחה  בתכנון עירוני. חוקר ומרצה בתחום התכנון והבניה במוסדות האקדמים. 

בין תפקידיו הציבוריים כיהן עד שנת 2007 כחבר בוועדת ערר מס שבח שליד בית המשפט המחוזי בחיפה.

רגע לפני שממשיכים...

האם תרצו לקבל עדכונים ממני?