– סטודנטים –

האתר מציע סיכומי שיעורים, תרגילים לסיכום שיעורים ופתרונות. מאמרים וחומר לקריאה להשלמת שיעורי הכתה.

סטודנטים בתחום התכנון העירוני – השיעורים התמקדו בהבנת הדילמות בתכנון העירוני המודרני. עריכת דיון ביקורתי והשוואתי בתהליכי תכנון מרחבי-חברתי. יישום התיאוריות במסגרת תחיקתית תוך בחינת הפער בין החקיקה, לידע האקדמי הקיים. בחינה ביקורתית של תהליכי החקיקה באמצעות זיהוי מנגנונים של קבלת החלטות תחת מבנים חברתיים דטרמיניסטיים. בשיעורים נכיר את חוק התכנון והבנייה וננתח אותו ניתוח פרשני וכלכלי ונשלב ניתוח של תיאוריות רלוונטיות מתחום התכנון העירוני בפרקים השונים, תוך עריכת דיון ביקורתי.  

סטודנטים בתחום הערכות כלכליות – בשיעורים יילמדו דרכים וגישות להערכות כלכליות של נכסי נדל"ן בדגש על נדל"ן מניב, ניתוח הזדמנויות עסקיות ויזמות בתחום הנדל"ן.