"היטלי השבחה במושבים, כפרים שיתופיים וקיבוצים" (אוקטובר 2018)

מדיניות מועצת מקרקעי ישראל נכשלה בתכנון ארוך טווח. היא מתאפיינת בשינויים תכופים תוך פריצת עקרונות היסוד של עבודה עצמית ושיתופיות בקרקע לאום, שנקבעה לראשונה בהחלטת המועצה הראשונה משנת 1965. בשינויים התכופים בהחלטותיה, ובכישלון בתכנון ארוך הטווח, מזמינה הרשות לחצים חוזרים של מערכות דוחפות עם צרכי תכנון מתחדשים. שוב ושוב מוצאת עצמה הרשות מנסה להתאים את החלטותיה למציאות משתנה במקום להתוות מדיניות ראויה וברורה ארוכת טווח הנשענת על אדנים יציבים.

שטחי רישוי: התפתחות ומיסוי

המאמר פורסם בשנת 2014. שטחי שירות נוספים השטח העיקרי של הבניין ותפקידם לשרת את השטח למטרה העיקרית לשמו מוקם הבניין. במשך השנים העניקו ועדות פירושים יצירתיים ומגוונים לשטחים שיוספו כשטחי שירות ובכלל זה, דרכים לגביית תשלומים בגין אותם שטחי שירות כמו למשל היטל השבחה. המאמר בוחן במחקר השוואתי את תפקידם של שטחי השירות, התפתחותם לאורך השנים והמיסוי הנגזר מהם וממליץ על כללי מיסוי אחידים המפורטים בו. 

תיקון 84 לחוק התכנון והבנייה בראי המחקר הגיאוגרפי

המאמר נכתב בשנת 2011. המאמר דן בחקיקה האוסרת על נישום וועדה מקומית לפתור מחלוקת על גובה שומה בדרך של הסכמה. מטרת המחוקק ליצירת אחידות בין שומות לא עמדה במבחן המציאות, יצרה עומס רב ועלויות רבות על המערכת הציבורית ופגעה בנישומים רבים. למרות זאת המחוקק לא מצא לנכון לשנות את אותה חקיקה. המאמר בוחן את הליך החקיקה וקבלת ההחלטות בהליך החקיקה בכלי מחקר אקדמיים המעלים השערה לגבי מניעים אחרים שעמדו בבסיס החקיקה מאלו המוצהרים.   

תיקון 84 לחוק התכנון והבנייה – "גלגול הנשמות" של השומה המוסכמת

המאמר נכתב בשנת 2009. עד כה, כאשר הייתה מחלוקת בין ועדה מקומית לנישום על גובה היטל ההשבחה, היו נציגי הצדדים מתדיינים ומנסים להגיע להבנות מקצועיות. הבנות אלו הועלו על הכתב במסגרת של "שומה מוסכמת". תיקון 84 בחוק התכנון והבנייה אסר על הסכמות וחייב בוררות חובה. הוראה זו פגעה בנישומים רבים אשר נפגעו מגובה השומה שנקבעה להם, אולם ההליך החדש, על משכו ועלותו, עלול לפגוע בהם יותר ונוצר מצב בו הם נאלצו לשלם סכומים לא מוצדקים בלא יכולת ממשית להשיג על דרישת התשלום ולהגן על עצמם. במצב כזה, נעשה ניסיון מתמיד מצד נישומים למצוא דרכים יצירתיות.

אומדן שווי דירת מגורים הושפעת מזכויות בנייה נוספות לעניין מס שבח

המאמר פורסם בשנת 2004 ועוסק במבחנים השמאיים לאומדן "זכות אחרת במקרקעין" הנלווית לבית מגורים שמחירו מושפע מזכויות בנייה שלא נוצלו, במבחן חוק מיסוי מקרקעין (מס שבח) .

תיקון 84 לחוק התכנון והבנייה – מחזון למציאות

המאמר נכתב בשנת 2010. עד אשתקד, כאשר הייתה מחלוקת בין ועדה מקומית לנישום על גובה היטל ההשבחה, היו נציגי הצדדים מתדיינים ומנסים להגיע להבנות מקצועיות. הבנות אלו הועלו על הכתב במסגרת של "שומה מוסכמת". תיקון 84 בחוק התכנון והבנייה אסר על הסכמות וחייב בוררות חובה. המטרה המוצהרת של תיקון החקיקה הייתה לצור אחידות בשומות באופן שייתר את הצורך בהגשת השגות. הניסיון שנצבר במשך הזמן מאז שינוי החקיקה לימד כי המחוקק לא השיג את התוצאה. זאת ועוד, הושגה תוצאה הפוכה ובלתי רצויה של ניסיונות מתמידים מצד נישומים לעקוף את החקיקה המאלצת אותם לנקוט בהליכים סבוכים ויקרים על מנת להגן על עצמם תוך הטלת עלות גבוהה מאוד על כלל הציבור המממן הליכים אלו באמצעות העברת כספים המיועדים לציבור לצורך כיסוי ההליך. 

ביטול סעיף 12 לתוספת השלישית בחוק התכנון והבנייה

המאמר פורסם בשנת 2000 כאשר הוחל לגבות היטלי השבחה במועצות אזוריות.

אמת וודאי – ודאי עדיף?

המאמר נכתב בשנת 2008 ועוסק בהלכה משפטית המוכרת בשם "הלכת פוליטי" שנתנה בוועדת ערר למס שבח בבית המשפט המחוזי בחיפה (בהרכב בו ישבתי כחבר אותה ועדת ערר). במאמר מתקיים ניסיון ליישם את עקרונות ההלכה החדשה לבחינת היקף הפטור מהיטל השבחה לפי סעיף 19(ג)(2) לתוספת השלישית בחוק התכנון והבניה.

היטל השבחה

תיקון 53 לחוק התכנון והבנייה. המאמר התפרסם בשנת 2001 ועוסק בשינוי הוראות הפטור בהתאם להוראות סעיף 19 בתוספת השלישית בחוק התכנון והבנייה במסגרת תיקון 53 בחוק התכנון והבנייה